Skanery wizytówek

Licencja Mac

Cena: 480 zł

anglojęzyczne oprogramowanie

Zadzwoń do nas 58 741 74 74, 58 728 43 43
Wyślij email info@penpower.pl
Wyślij fax 58 741 74 75

Warunki licencji


Penpower Technology Ltd.

Umowa licencyjna użytkownika oprogramowania użytkowania

Otrzymujecie Państwo licencję, w dalszej części zwaną Umową na legalne użytkowanie oprogramowania zwanego dalej Software, który został wydany  przez Penpower Technology Ltd, zwanym dalej Penpower. Jeżeli nie zgadzacie się Państwo z postanowieniami tej Umowy, proszę nie instalować, kopiować lub używać tego Software. Użytkując Software uznajemy, że całkowicie zrozumieliście warunki tej Umowy.

 

1. Własność intelektualna

Wszystkie prawa związane z własnościa intelektualną tego oprogramowania, wraz ze wszystkimi informacjami i dokumentacją, łącznie z opakowaniem Software są własnością firmy Penpower. Wszystkie te prawa są chronione przez stosowne regulacje prawe.

2. Licencja na użytkowanie

Otrzymujecie Państwo autoryzację na użytkowanie Software na 1 (jeden) pojedyńczy komputer.  Nie możecie korzystać z Software na jakichkolwiek iunych urządzeniach niż tylko ten jeden komputer. 

3. Autoryzacja do kopiowania

Na Software i wszystkie załączone dokumenty firma Penpower posiada prawa własności. Państwo posiadacie licencję na 1 (jedną) kopię Software do własnego użytku. Każde dodatkowe wykonywanie kolejnej kopii jest ściśle wzbronione.

Nie możecie Państwo sprzedawać, wydzierżawiać, rozmontowywać, dokonywac technicznych zmian, kopiować, tłumaczyć, adoptować lub  czerpać korzyści z Software, lub uzyskiwać kodów źródłowych Software za pomoca innych środków. Nie możecie wykorzystywać Software do jakichkolwiek innych celów niż te na, które macie pozwolenie w ramach tej Umowy.

4. Użytkownicy biznesowi

Jeśli potrzebujecie Państwo zainstalować lub korzystać z Software na więcej niż  1 (jednym) komputerze, proszę skontaktować się z firmą Penpower lub naszym lokalnym dytrybutorem w Polsce, firmą PARTNER  www.partnerpg.pl, w celu zakupienia licencji do dodatkowego jej wykorzystania.

5. Odpowiedzialność

Zgadzacie się Państwo zrekompensować firmie Penpower wszystkie straty, koszty, długi, płatności lub inne wydatki (łącznie, ale nie ograniczone jedynie do wynagrodzenia za usługi adwokackie) lub inne wydatki (obejmujące, ale nie ograniczone do wynagrodzenia za usługi adwokackie) wynikające z zerwania Umowy. Ponadto zgadza się na skompensowanie wszystkich wyżej wymienionych szkód firmie Penpower.

6. Brak gwarancji

Efektywność oprogramowania jest ściśle zależna od środowiska pracy i współdziałania software i hardware. Software jest publikowany I testowany przez Penpower, ale Penpower nie jest w stanie przeprowadzić testów w różnego rodzaju kombinacjach podłączęń software i hardware. Stąd też, Penpower, nie jest w stanie obiecać, ani zagwarantować, że nie będzie absolutnie żadnego ryzyka związanego ze stratą lub uszkodzeniem informacji lub jakiegokolwiek rodzaju straty podczas instalacji i/lub wykonania Software.

Musicie Państwo być całkowicie świadomi swojego ryzyka korzystając z Software. Penpower zapewni wam wsparcie serwisowe , które dotyczy oprogramowania w maksymalnym z możliwych  zakresie dopuszczalnym przez prawo. Jakkolwiek, Penpower nie gwarantuje, że oprogramowanie i informacja  zawarta w pakiecie nie zawiera żadnych usterek i błędów. Penpower nie odpowiada, za pośrednie , specjalne i przypadkowe straty wynikające z Software, łącznie, ale nie ograniczając się jedynie do strat w zyskach, szkodach które nadwyrężają reputację firmy, zaprzestanie pracy, złego funkcjonowania hardware lub jakiegokolwiek innej komercyjnej szkody lub straty wynikającej z komercyjnego korzystania z Software.

7. Ogranicznie w zakresie obowiązków i szkód

Maksymalna kwota odszkodowania płatna ze względu na jakiekolwiek szkody wynikłe z tej Umowy jest ograniczona do kwoty, którą już zapłaciliście firmie Penpower za Software.

W żadnym wypadku, firma Penpower nie będzie odpowiedzialna za możliwe straty, pomimo tego, że Penpower może być świadowmy takiej straty.

8. Zakaz  przeciwko sublicencji

Zakazuje się przyznawać licencji w odniesieniu do Software przyznanego w ramach tej Umowy lub przydzielić sublicencję innej osobie.

9. Jurysdykcja

Odnośnie jakichkolwiek sporów wynikających z tej Umowy, Penpower i Państwo zgadzacie się, że jurysdyksją będzie sąd pierwszej instancji w miejscu siedziby firmy Penpower.

10. Pozostałe

W wypadku jeśli jakikolweiek warunek tej Umowy zostanie uznany za nieważny prawnie, jego nieważność nie wpłynie na pozostałe warunki Umowy lub prawną wykonalność takich warunków.

W przypadku jeżeli Software nie można wykorzystywać w normalnych warunkach, z uwagi na jakiekolwiek uszkodzenie dysków/dysku, Penpower wymieni dysk/dyski nieodpłatnie.

Warunki gwarancji

Gwarancja ważna jest na terenie Polski

Gwarancji udziela się na okres 24 m-cy od daty sprzedaży urządzenia. Ujawnione w tym okresie wady materiałowe lub wady wykonania będą usunięte przez udzielającego gwarancji.

Niniejsza gwarancja nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową – zgodnie z ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej

Uprawienia i obowiązki z tytułu gwarancji określa ustawa z dnia 27 lipca 2002r. (Dz.U. nr 141, poz 1176)

Naprawa gwarancyjna nie obejmuje uszkodzeń wynikających z niewłaściwego lub niezgodnego lub niezgodnego z instrukcją użytkowania i przechowywania urządzenia lub zdarzeń losowych, za które producent ani sprzedawca nie odpowiada.

Nabywca traci wszelkie prawa gwarancyjne w wyniku samowolnych napraw lub przeróbek

Reklamowane urządzenie należy należy przedłożyć  wraz z kartą gwarancyjną lub rachunkiem zakupu w punkcie, w którym zostało nabyte.

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI GWARANCJI ZNAJDUJĄ SIĘ W KARCIE GWARANCYJNEJ